Vedtekter

VEDTEKTER FOR Ekne småbåthavn SA

1.         Sammenslutningsform og foretaksnavn

 

Ekne  småbåthavn er et samvirkeforetak med vekslende egenkapital og vekslende medlemstall.  Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser idet hvert medlems ansvar er  begrenset til andelens størrelse.

 

2.         Forretningssted

 

Forretningskontoret er  i Levanger kommune.

 

3.         Virksomhet

 

Foretaket skal drive en småbåthavn med  landanlegg og flytebrygge.  . Virksomheten skal drives etter  gjeldende  avtale med Levanger Kommune.

 

4.         Andelsinnskudd

 

Hvert medlem som etter søknad blir tildelt båtplass skal betale et andelsinnskudd fastsatt av årsmøtet

 

og i henhold til reglement for tildeling av båtplass fastsatt av årsmøtet.

 

Andelen er ikke knyttet til noen bestemt fysisk del eller båtplass, men gir rett til båtplass etter tildeling av styret.  Dersom andelshaver ønsker å avvikle sin båtplass følger andelen med i h.t. eget reglement fastsatt av årsmøtet.  Overdragelse av andel/båtplass krever samtykke fra styret.

 

Andeler kan ikke belånes eller pantsettes.

 

5.         Anvendelse av årsoverskudd

 

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet . Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar,  Årsoverskudd   skal anvendes til vedlikehold og fornyelse av anlegg ,utstyr og eventuelt nedbetaling av gjeld.

 

6.         Styre og  styrets leder

 

Foretaket skal ha et styre på 5 medlemmer, med 2 varamedlemmer.

 

  Leder velges for 1 år , de øvrige for 2 år.  Det tilstrebes at minst halvparten av styrets medlemmer fortsetter av hensyn til kontinuitet.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av styrets medlemmer  og et varamedlemmer til stede.

 

Styrets leder har dobbel stemme, ved stemmelikhet

 

  Daglig ledelse av foreningen hører under styret som skal sørge for forsvarlig  drift av virksomheten. Styrets leder og et styremedlem har i fellesskap rett til å tegne selskapet.

 

7.         Ordinært årsmøte

 

 Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles skriftlig, med sakliste, med 14 dagers varsel. Årsmøtet ledes av styrets leder eller på årsmøtet valgt møteleder.

 

Årsmøtet skal behandle:

 

1.     Styrets beretning og regnskap, samt revisors beretning.

 

2.     Fastsetting av innskudd og årsavgift for andelene.

 

3.     Anvendelse av årsoverskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den i regnskapet fastsatte balanse.

 

4.     Velge leder, styremedlemmer og revisor.

 

5.     Velge valgkomite`.Denne skal ha to medlemmer , hvorav leder går ut hvert år.

 

6.     Behandle saker i henhold til sakliste og eventuelt innkomne saker.

7.     Ethvert forslag som ønskes behandlet av årsmøtet , bortsett fra saker som skal behandles i henhold til vedtektene, må være innkommet til styret senest en måned før årsmøtet.

 

8.     På årsmøtet gir hver andel en stemme.

 

 Årsmøtet fatter alle beslutninger med simpelt flertall . Ved endring av vedtektene kreves 2/3 Flertall.

 

Går vedtektsendringene ut på å forandre lagets formål , kreves ¾ flertall. Frivillig oppløsning kan besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer , som også må representere 2/3 av andelskapitalen , eller beslutningen må gjentas av de møtende. Beslutning om overdragelse av andelslagets formue som helhet , kan fattes etter samme regel som bestemt for frivillig oppløsning.

 

 

 

8.         Ekstraordinært årsmøte

 

 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret , eller når andelseiere som representerer minst 1/3 av andelskapitalen krever det. Innkallingen skjer på samme måte som for ordinært årsmøte. På ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er angitt i innkallingen. Forøvrig gjelder de samme bestemmelsene som for ordinært årsmøte.

 

 

 

 9.        Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

 

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.

 

 

 

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål

 

oOo

Copyright - Ekne Småbåthavn - web smartway.no